Missie en doelstellingen


Missie
 

Het Centre for Policing & Security (CPS) ontstond ruim twee decennia geleden vanuit het gezamenlijk initiatief van personen uit onderwijsinstellingen. Zij waren werkzaam in academische opleidingen aan universiteiten en hogescholen, maar ook in politieopleidingen aan provinciale en federale scholen.
 
Bij de oprichting beoogden de initiatiefnemers samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen. Hun doel was de gemeenschappelijke uitbouw van wetenschappelijk onderbouwde kennis over politie en haar plaats in de maatschappij. Echt politiespecifieke of politioneel technische thema’s waren minder aan de orde.
 
Het CPS ging ervan uit dat zowel de academische als de politieopleidingen een gezamenlijke missie of opdracht hadden. Deze betrof het bijdragen aan of mede oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer.
 
Om deze maatschappelijke missie te verwezenlijken, koos het CPS voor de structuur van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of VZW.
 
Het CPS bevestigt nog steeds het streven van de oprichters. Nog steeds gaat het erom vanuit de politie en de wetenschap, gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer.
 
Hiertoe ontwikkelde het CPS een samenwerking tussen politie en wetenschap die kritisch is, maar ook empathie veronderstelt. Het uitgangspunt is de vaststelling dat politie en wetenschap beide een belangrijke rol te vervullen hebben in de genoemde veiligheidssfeer. Het kritisch bekijken van het functioneren van de politie als instituut of organisatie is in deze context noodzakelijk. Eenzelfde opstelling mag verwacht worden jegens de wetenschapsbeoefening. Een belangrijk principe is daarom het wederzijds respectvol omgaan met de kernwaarden van politie en wetenschap in onze hedendaagse samenleving.
 
Naast politie worden  steeds meer andere actoren in veiligheid betrokken bij het uitwerken van initiatieven en behoren zij tot het doelpubliek van deze initiatieven.

De laatste jaren heeft het CPS zijn doelstellingen dus steeds verruimd. Het CPS streeft het doel na, niet langer alleen vanuit de politie en de wetenschap, maar samen met de hele veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De ruime veiligheidssfeer en de maatschappelijke vraagstukken en problemen die deze met zich meebrengt, hebben immers voordeel bij een maximaal betrekken van alle actoren die hierin een rol spelen.

De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

Deze verruiming komt nu ook duidelijk in de naam van het CPS tot uiting: sinds eind 2014 gaat het CPS door het leven als “Centre for Policing and Security”. U vindt ons vanaf eind januari 2015 op www.policingandsecurity.be en bereikt ons via sec@policingandsecurity.be. Behalve een nieuwe naam, een nieuw website- en emailadres en een verruiming van onze doelstellingen zal er echter niets veranderen!

 

Doelstellingen 

De vereniging heeft tot doel :

  • het bevorderen en benutten van veiligheidsstudies, onder meer door het organiseren van studiedagen en studiecycli op academisch niveau rond veiligheidsgerelateerde problemen 

De vereniging organiseert kwaliteitsvolle studiedagen en -cycli voor een ruim publiek. In dit raam beoogt zij om uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht te brengen, wetenschappelijke theorie te toetsen aan de praktijk, diversiteit van zienswijzen te expliciteren, aan benchmarking te doen en (internationale) vergelijking mogelijk te maken. Daarom worden diverse actoren in veiligheid betrokken bij het uitwerken van de initiatieven van het CPS.
 
Hiertoe voert de vereniging een actief en hoogwaardig publicatiebeleid. Via de CPS cahiers en de Cahiers Veiligheidsstudies zorgt zij ervoor dat kwalitatieve bijdragen het doelpubliek bereiken. De cahiers genieten evenwel van een redactionele autonomie.
  • het stimuleren en organiseren van onderzoek en studie van veiligheidsvraagstukken

Stimuleren en organiseren betekent niet dat in de schoot van het CPS aan wetenschappelijk onderzoek gevoerd wordt.
 
Wat de vereniging wel wenst te realiseren is enerzijds het signaleren van nuttige onderzoeksthemata aan opdrachtgevers van wetenschappelijk onderzoek ter gelegenheid van de themazetting.
 
Anderzijds wil de vereniging initiatieven nemen die toelaten resultaten van wetenschappelijk onderzoek te valoriseren en te vertalen naar het beleidsniveau en de politiepraktijk. Het CPS kan onderzoekscentra en -groepen aanmoedigen om bepaalde wetenschappelijke onderzoeken te initiëren.
 
De vereniging zelf zet zich in om het onderzoek naar en van politie te bevorderen. Zij doet dit bijvoorbeeld door de toegankelijkheid te verhogen van onderzoekssettings en -data.
  • het meer wetenschappelijk funderen en efficiënter maken van het veiligheidsbeleid via werkgroepen en gerichte ervaring

De vereniging zet bescheiden werkvormen op die toelaten het maatschappelijk debat over veiligheid te verrijken en te verdiepen. Deze werkvormen omvatten bijvoorbeeld seminaries, gespreksavonden, regionale sessies, werkgroepwerking of academische lezingen.
 
De vereniging zal bovendien actief op zoek gaan naar de ontwikkeling van werkvormen die kunnen bijdragen tot kennisontwikkeling en ervaringsgericht leren.
 
Het CPS zal eveneens blijvend informatiekanalen uitwerken waaronder een informatieve website en een CPS-nieuwsbrief.
  • In functie van dit doel wenst de vereniging samenwerking tot stand te brengen tussen de opleidingen in de universiteiten en in de hogescholen enerzijds en de beroepsopleidingen in de veiligheidssector anderzijds.

Deze laatste doelstelling spoort de vereniging aan leden te werven in de schoot van de diverse opleidingsinstellingen. De beoogde samenwerking onder de vorm van associaties en allianties kan op deze wijze verder groeien.

Het is in dit perspectief dat de vereniging zich constructief en ondersteunend opstelt in projecten die gericht zijn op levenslang leren. 
De vereniging zal zelf geen opleidingsinitiatieven nemen die andere, gelijkaardige initiatieven, beconcurreren. Het centrum kan medewerking verlenen aan opleidingsinitiatieven indien daarom verzocht wordt, of invulling geven aan leemtes die blijken te bestaan in het opleidingsaanbod bij het doelpubliek.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht

 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk