Structurele samenwerking met de Nederlandse zusteroganisatie, de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)

De Stichting Maatschappij en Veiligheid is in 1986 opgericht als een onafhankelijke organisatie die meedenkt over veiligheidsvraagstukken op het raakvlak van samenleving en politie. De stichting wil weten welke problemen in de maatschappij belangrijk worden gevonden bij zowel bedrijfsleven en non-profitorganisaties als burgers, en welke bij de overheid (bestuur, politie en justitie, bijzondere opsporingsdiensten). De SMV beweegt zich op alle terreinen van de veiligheidszorg waarop de politie opereert of die voor de politie van belang zijn. Soms heel praktisch (bijvoorbeeld experimenten met politiewerk op wijkniveau), soms abstract (bijvoorbeeld het verrichten van een algemene analyse van de politie).

De missie van de stichting is bij te dragen aan de maatschappelijke discussie over de verbetering van de veiligheid(szorg) in de breedste zin. Zij doet dit onder meer door meningen te formuleren over belangrijke thema's, door partijen bijeen te brengen, door vernieuwing te stimuleren, door conferenties, symposia en uitwisselingsprogramma's te organiseren en door achtergrondinformatie te verstrekken.

Meer informatie over de werking en activiteiten van de Stichting Maatschappij en Veiligheid vindt u op www.stichtingmaatschappijenveiligheid.nl

Dankzij hun gelijklopende missie en doelstellingen werken het CPS en de SMV nauw samen. Zo maakt de SMV deel uit van de redactieraad van de Cahiers Politiestudies en ontwikkelen zij samen ook andere publicaties. Daarnaast organiseren zij regelmatig gezamenlijke activiteiten.

Kwartaalreeks Cahiers Politiestudies

De kwartaalreeks Cahiers Politiestudies wordt begeleid door een redactieraad waarin ondermeer leden zetelen van het Centre for Policing and Security (Bel) en de Stichting Maatschappij en Veiligheid (Nl).
Meer gedetailleerde info over de redactionele werking, auteursinstructies, lopende en gepubliceerde jaargangen en bestelwijze abonnementen en losse nummers, vindt u op de Website van de Cahiers Politiestudies.

Studiedag "Leren uit noodsituaties: de verkokering voorbij"

16 oktober 2015, UZA Ekeren (Atnwerpen)

In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen en beheer van noodsituaties werd in Nederland intussen grondig geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau werden verplicht om nood- en interventieplannen op te stellen en deze op elkaar af te stemmen. Bovendien werd hierbij meer dan voorheen het belang onderstreept van de multidisciplinaire samenwerking van “First Responders”. Alles wordt samen voorbereid, samen beslist en samen uitgevoerd en tenslotte ook samen geëvalueerd. In België is die actualisering nog niet aan de orde, aangezien het KB van 2006 (dat de noodplanning regelt) nog steeds van toepassing is, maar dringend aan herziening toe is.

Gedurende deze studiedag focussen we over de wijze van aanpak door “first responders” (brandweer, medische noodhulpdiensten, politie, civiele bescherming) ingeval van noodsituaties. Bij deze gelegenheid willen we vooral de nadruk leggen op de vraag: “Wat en hoe kunnen we leren uit noodsituaties”? Hierbij staan volgende aandachtspunten voorop: (1) Hoe kunnen we een debriefing na een noodsituatie beter interdisciplinair aanpakken, (2) Hoe kunnen we een geïntegreerde aanpak verzekeren naar de toekomst toe, en (3) Wat is er al dan niet gewijzigd op het terrein sinds een noodsituatie en debriefing. Dit alles gaat onder het motto “De verkokering voorbij”. Ter gelegenheid van deze studiedag zal uitvoerig stilgestaan worden bij twee cases uit België en Nederland om precies deze vraagstukken uit te klaren. De deelnemers aan de studiedag ontvangen een exemplaar van het handboek “Zicht op First responders - Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België”.

Piloten: Paul Ponsaers, Wim Hardyns, Lodewijk Gunther Moor.

Meer info en dagprogramma vindt u op deze link.

Conferentie Restorative Policing

In samenwerking met de SMV heeft de het Centrum voor Politiestudies  op 14 en 15 mei 2009 een tweedaagse conferentie georganiseerd over restorative policing (herstelgerichte politiezorg). Deze vond plaats in Blankenberge aan de Belgische kust in het conferentieoord Duinse Polders. De Britse Police Foundation is als medeorganisator opgetreden. Bij gelegenheid van deze conferentie is het eerste gezamenlijke Cahier Politiestudies van de SMV en het CPS onder de titel ‘Restorative Policing’ verschenen. In het najaar van 2009 verschijnt een publicatie over deze conferentie.

Reflections on Reassurance Policing in the Low Countries

The presence of crime and disorder in a neighbourhood functions as a ‘signal’ to both residents and outsiders that is ‘read’ and used to inform beliefs concerning the safety of an area. Certain disorderly behaviours or objects are considered to have a dispropotioanate influence in shaping both individual and collective perceptions of risk or decay. Martin Innes – founding father of reassurance policing – argues.
The contributors of Reflections on Reassurance Policing in the Low Countries examine the conceptual and practical of this theory for Belgium and the Netherlands.
Deze publicatie is het resultaat van samenwerking tussen het Centrum voor Politiestudies en de SMV.
De publicatie is het nummer 11 van de kwartaalreeks Cahiers Politiestudies en kan bij Uitgeverij Maklu worden besteld via info@maklu.be.
2009(11) : Restorative Policing (Engels) - Editors : Lodewijk Gunther Moor, Tony Peters, Paul Ponsaers, Joanna Shapland, Bas van Stokkom 

Conferentie Reassurance policing

Op 22 en 23 maart 2007 organiseerden de SMV en het CPS een conferentie over reassurance policing. Het uit Engeland en Wales overgewaaide begrip reassurance policing kan voor de wijkpolitie bij het opstellen van een passende strategie voor de aanpak van problemen van belang zijn. Bij reassurance policing kunnen bewoners van buurten een uitdrukkelijke rol spelen. In dit concept kunnen bewoners zich gesteund voelen door de wijkpolitie. De centrale gedachte hierbij is dat bewoners zeggenschap krijgen over en mede verantwoordelijk zijn voor de prioriteitsstelling van de wijkpolitie in hun buurt. Speciaal voor deze conferentie is een CPS Cahier verschenen. In dit cahier staan de volgende vragen centraal. Wat zijn (on)mogelijkheden van reassurance policing in Vlaanderen en Nederland? Is het wel of niet mogelijk reassurance policing binnen het huidige politieoptreden in te passen? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor reassurance policing?
Het cahier is getiteld 'Reassurance policing: concepten en receptie' en is verschenen bij Politeia in Brussel. Het kan besteld worden bij het CPS via sec@policingandsecurity.be. De kosten bedragen € 25 (exclusief 6% BTW en verzendkosten).

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk